Bảng giá tên miền
Tên miền quốc gia Đăng ký Duy trì/năm Thay đổi Chiết khấu
.vn 350.000 VNĐ 480.000 VNĐ Miễn phí ||
.com.vn 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ Miễn phí ||
.org.vn 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ Miễn phí ||
.edu.vn 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ Miễn phí ||
.net.vn 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ Miễn phí ||
.biz.vn 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ Miễn phí ||
.pro.vn 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ Miễn phí ||
.name.vn 30.000 VNĐ 30.000 VNĐ Miễn phí ||
.ac.vn 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ Miễn phí ||
.int.vn 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ Miễn phí ||
.health.vn 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ Miễn phí ||
.gov.vn 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ Miễn phí ||
.info.vn 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ Miễn phí ||
Tên miền quốc tế Đăng ký Duy trì/năm Thay đổi Chiết khấu
.com 0 VNĐ 250.000 VNĐ Miễn phí ||
.net 0 VNĐ 250.000 VNĐ Miễn phí ||
.org 0 VNĐ 250.000 VNĐ Miễn phí ||
.biz 0 VNĐ 250.000 VNĐ Miễn phí ||
.info 0 VNĐ 250.000 VNĐ Miễn phí ||
.int 0 VNĐ 250.000 VNĐ Miễn phí ||
.us 0 VNĐ 250.000 VNĐ Miễn phí ||
.name 0 VNĐ 300.000 VNĐ Miễn phí ||
.ca 0 VNĐ 450.000 VNĐ Miễn phí ||
.pro 0 VNĐ 600.000 VNĐ Miễn phí ||
.eu 0 VNĐ 480.000 VNĐ Miễn phí ||
.mobi 0 VNĐ 530.000 VNĐ Miễn phí ||
.in 0 VNĐ 225.000 VNĐ Miễn phí ||
.asia 0 VNĐ 580.000 VNĐ Miễn phí ||
.ac 0 VNĐ 2.090.000 VNĐ Miễn phí ||
.tv 0 VNĐ 650.000 VNĐ Miễn phí ||
.co 0 VNĐ 680.000 VNĐ Miễn phí ||
.vnemarket.com 0 VNĐ 50.000 VNĐ Miễn phí ||
.chodientuviet.com 0 VNĐ 50.000 VNĐ Miễn phí ||